Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Miejsko-Gminna Biblioteka

Publiczna w Glinojecku

Nowości

Zaprzyjaźnione

glinojeck 
 gok
 glinojeck info
 fb-art

logo BN 120

logo instytut 120

BP 120

logo MKWCZ 120

legimi 120

logo BW 120

 

Informacja !!!

Uwaga -Komunikat 750 poprawiony

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 W MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W GLINOJECKU ORAZ FILIACH BIBLIOTECZNYCH W OŚCISŁOWIE I WOLI MŁOCKIEJ
w związku z uruchomieniem bibliotek od dnia 08.05.2020 r.

Cel wdrażania procedur:
1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników bibliotek oraz użytkowników.
2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz użytkowników.
3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.


Wytyczne zostały podzielone na cztery części:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników.
4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem.


Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom:

1. W czasie epidemiologicznym działać będzie tylko wypożyczalnia książek, chyba że odgórne dyrektywy stanowić będą inaczej.
2. W glinojeckich bibliotekach wydziela się miejsce zwrotu książek, które będą poddawane kwarantannie, oraz dla książek wypożyczanych z biblioteki, które są po kwarantannie.
3. Zwracane książki odkładane będą na okres 14 dni do pudła. Odizolowane egzemplarze zostaną oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie zostaną włączone do użytkowania.
4. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się Czytelnikom korzystanie z dostępnych zasobów on-line, e-booków z udostępnianej przez bibliotekę platformy Legimi.
5. Zasadne jest wcześniejsze zarezerwowanie książek przez Czytelników oraz umówienie telefoniczne lub mailowe wizyty na konkretną godzinę, aby uniknąć kolejek pod wskazanymi kontaktami:


o Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku:
tel.: tel. 23 6742967
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 9.00 – 17.00
środa 8.00 – 16.00


o Filia Biblioteczna w Ościsłowie:
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godziny otwarcia: poniedziałek – czwartek 7.30 – 15.30


o Filia Biblioteczna w Woli Młockiej
tel.: 23 6533258
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godziny otwarcia: poniedziałek 12.00 – 17.00
wtorek - czwartek 9.30 – 14.30


6. Został wprowadzony podział realizowanych przez instytucję zadań tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie - mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.
7. Wprowadzono organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).
8. Pracownikom mającym kontakt z użytkownikami został zapewniony dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe, przyłbice ochronne) i preparatów do dezynfekcji rąk.
9. Zapewniono, w miarę możliwości, wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń.
10. Ograniczono do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne; spotkania będą przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany będzie kontakt telefoniczny oraz mailowy z filiami w Ościsłowie i Woli Młockiej.
11. Ograniczono korzystanie przez pracowników z przestrzeni wspólnych, poprzez wprowadzenie przerwy w różnych godzinach.
12. Wytyczne dla pracowników:
o Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
o Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
o Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
o Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
o Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
o Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
o Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
o Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
o Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.


Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

1. W bibliotece jednocześnie może przebywać dwóch Czytelników ze szczególnym uwzględnieniem zachowania bezpiecznej odległości 2 m pomiędzy osobami, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego. Informacja będzie umieszczenia w widocznym miejscu przed wejściem do budynku instytucji.
2. Zapewniono użytkownikom środki do dezynfekcji rąk tj. płyn do dezynfekcji lub mydło antybakteryjne.
3. Wywieszono w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcję dotyczącą mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcję dezynfekcji rąk.
4. Zapewniono sprzęt i środki do codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
5. Ustawiono przesłonę ochronną z pleksi w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem na ladzie bibliotecznej.
6. Ze względów bezpieczeństwa zobowiązuje się użytkowników do dezynfekcji rąk przy wejściu do biblioteki oraz do zakładania rękawic ochronnych i zakrywania ust i nosa.
7. Użytkownikom wyznacza się strefy do poruszania się po obiekcie.
8. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru z wolnym dostępem do półek oraz katalogów kartkowych.
9. Ogranicza się wykorzystanie multimediów tj. audiobooki i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. ekrany dotykowe - czytniki).
10. Wstrzymuje się wypożyczanie gier planszowych.
11. Wykonywana będzie bieżąca dezynfekcja toalet, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.
12. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
13. Umieszczono na tablicy ogłoszeń potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
14. Osoby przebywające na terenie Biblioteki powinny bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez Pracowników Biblioteki oraz do niniejszej procedury.

 

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników
1. Poinstruowano pracowników biblioteki, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać przyjmowanie Czytelników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
4. Pracownik będzie się poruszał w wyznaczonym obszarze w celu obsłużenia Czytelnika, przeprowadzenia rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowania powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
5. W przypadku dodatkowych zaleceń wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zostaną wdrożone dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.


Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem
1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Czytelnik nie zostanie wpuszczony na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
2. W przypadku kiedy na terenie Biblioteki znajdzie się jednak osoba, która ma wyraźne oznaki choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, zostanie ona skierowana do pomieszczenia odizolowanego, wyznaczonego w Bibliotece. Fakt ten zostanie zgłoszony kierownikowi Biblioteki oraz służbom sanitarno-epidemiologicznym oraz medycznym.
3. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z podejrzeniem koronawirusa zostanie poddany rutynowemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
4. Obowiązkowe jest ustalenie listy pracowników oraz Czytelników (w miarę możliwości) obecnych w tym samym czasie w części obiektu/ częściach obiektu w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.